top of page

รูปแบบเบาะ

1.jpg

เบาะ 3 แถว/9 ที่นั่ง

เบาะ 3 แถว 9 ที่นั่ง เป็นเบาะที่ปั้นรูปทรงขึ้นใหม่ทำให้เบาะมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถปรับเอนนอนได้

2.jpg
3.jpg
เบาะ 4 แถว/12 ที่นั่ง
เบาะ 4 แถว 12 ที่นั่ง เป็นเบาะที่ปั้นรูปทรงขึ้นใหม่แต่ใช้โครงเดิมทำให้เบาะมีขนาดใหญ่ขึ้น ปรับเอนนอนได้
6.jpg
4.jpg
5.jpg
bottom of page